PROGRAMLAR

 
İK YÖNETİMİ ALT SÜREÇLERİNE YÖNELİK KVK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de
yayınlandı.  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Kamu ve Özel
Tüm alanları kapsayan bir kanun olduğundan tüm çalışanların ve işverenlerin bu kanunu öğrenmesi
ve uygulamaları iş süreçlerine uyumlandırması gerekmektedir. Kanuna uygun düzenlemelerin
yapılmadığı takdirde işletme sahiplerini bekleyen idari müeyyideler mevzuatta düzenlenmiştir.
Ayrıca tazminat ve ceza davaları da somut olayın özelliğine göre söz konusu olabilecektir. 1 Ekim
2018 den itibaren veri kayıt girişi uygulamaya alınmış olan VERBİS sistemine veri sorumlularının
kayıt için hazır olması ve tüm personelin KVK konusunda bilgilendirilmiş olması beklenmektedir.
Eğitim kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulama alanının ve getirdiği
yükümlülüklerin katılımcılara aktarılması ve veri sorumlusu olanların mevzuata uyumlu olarak
görev ve sorumluluklarının öğretilmesi, veri sorumluları ve çalışanlarının adli ve idari yaptırımlar
ile karşı karşıya kalmamaları için farkındalık düzeylerini artırmak hedeflenmektedir.
 

EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
* KVK Kanun’unun Kapsamı ve Temel Bilgiler
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı,
Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar
Özel nitelikli kişisel veriler
Açık rıza
Kişisel verilerin imhası
Kişisel verilerin aktarılması
Veri sorumlusu, veri sorumlusunun yükümlülükleri,
İlgili kişinin hakları
Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu
Veri Sorumluları Sicili
Kişisel Veri Envanteri
İdari ve Teknik tedbirler
Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar ile Kişisel verilerin korunması ile ilgili
kabahatler ve idari para cezaları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar
Kurul Karar Örnekleri
 
* İK’da Aday Toplama Süreçleri
İş ilanında dikkat edilmesi gereken hususlar
Başvuru formlarının toplanması
 
* İşe Alım İle İlgili Süreçler
Doğrulama
Araştırma
Referansa başvuru
Mülakat
Başvuruların saklanması
 
* Çalışanlarla İlgili Süreçler
Saklanan kişisel veriler
Verilerin güvenliği
Kurum dışı bilgi talepleri
Referans olma
Disiplin işlemleri
Çalışanın Kişisel Sağlık Verileri
İşyeri hekimi
Çalışanın İzlenmesi
Aktarım
 
* İşten Ayrılma Halinde Eski Çalışanların Verileri İle İlgili Süreçler
Saklama süreleri
İmha
Hukuki hakların sağlanması için kişisel verilerin kullanımı
 
* Kurul Karar Örnekleri
* Kişisel Veri Envanter Hazırlama Prensipleri

 
KİMLER KATILMALI?
 
* Her Düzeyde Yönetici
* İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Çalışanları
 
SÜRE: 7 Saat (1 Gün )
 
EĞİTMEN:
Av. Nesrin ÖZKAYA (Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağ. Kur. Yön. MBA)