PROGRAMLAR

 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK) TEMEL EĞİTİMİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de
yayınlandı.  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Kamu ve Özel
Tüm alanları kapsayan bir kanun olduğundan tüm çalışanların ve işverenlerin bu kanunu öğrenmesi
ve uygulamaları iş süreçlerine uyumlandırması gerekmektedir. Kanuna uygun düzenlemelerin
yapılmadığı takdirde işletme sahiplerini bekleyen idari müeyyideler mevzuatta düzenlenmiştir.
Ayrıca tazminat ve ceza davaları da somut olayın özelliğine göre söz konusu olabilecektir. 1 Ekim
2018 den itibaren veri kayıt girişi uygulamaya alınmış olan VERBİS sistemine veri sorumlularının
kayıt için hazır olması ve tüm personelin KVK konusunda bilgilendirilmiş olması beklenmektedir.
Eğitim kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulama alanının ve getirdiği
yükümlülüklerin katılımcılara aktarılması ve veri sorumlusu olanların mevzuata uyumlu olarak
görev ve sorumluluklarının öğretilmesi, veri sorumluları ve çalışanlarının adli ve idari yaptırımlar
ile karşı karşıya kalmamaları için farkındalık düzeylerini artırmak hedeflenmektedir.
 
KİMLER KATILMALI?
Her Düzeyde Yönetici 
* İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Çalışanları
* Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri ve Çalışanları
* Hakla İlişkiler Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları
* Satış, Risk Yönetimi, Kalite Çalışanları
* Pazarlama Bölüm Yöneticileri ve Personeli
* Kişisel Veri Sorumlularını temsilen işletme sahipleri
* Herhangi Bir İşte Çalışıp Kişisel Veri ile Temas Edenler
* Sağlık Çalışanları
* Hukukçular
* Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Bilinçlenmek İsteyen Herkes
 
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
* Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı,
* Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar
* Özel nitelikli kişisel veriler
* Açık rıza
* Kişisel verilerin imhası
* Kişisel verilerin aktarılması
* Veri sorumlusu, veri sorumlusunun yükümlülükleri,
* İlgili kişinin hakları
* Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu
* Veri Sorumluları Sicili
* Kişisel Veri Envanteri
* İdari ve Teknik tedbirler
* Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar ile Kişisel verilerin korunması ile ilgili
kabahatler ve idari para cezaları
* Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar
* Kurul Karar Örnekleri

SÜRE: 3 Saat (Yarım Gün)
 
EĞİTMEN:
Av. Nesrin ÖZKAYA (Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağ. Kur. Yön. MBA)