KPD Etiği

Amaç:

Koçluk Platformu Derneği, Türkiye’de koçluk sisteminin bilinmesi, yaygınlaşması ve koçluk hizmetinin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesi için bilgi ve referans noktası olmayı amaçlayan bir girişimdir. Koçluk Platformu Derneği Etiğinin amacı, platforma üye koçlardan hangi tutum ve davranışları beklemeleri gerektiğinin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktır. Tüm Koçluk Platformu Derneği üyeleri, bu metinde belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdürler.

Etik ilkeler:

•Kişisel ve mesleki bütünlük, tutarlılık ve sorumluluk

•Yetkinlik/ yeterlilik

•Gizlilik ilkesi

•Tarafsızlık, eşitlik ve adillik

•Sosyal ve toplumsal sorumluluk

•Evrensel değerlere ve yerel kültürün önemine bağlılık

•Sürekli gelişme

 

1.KİŞİSEL VE MESLEKİ BÜTÜNLÜK, TUTARLILIK VE SORUMLULUK

Koçluk Platformu Derneği üyeleri olarak tüm hareket, tutum ve davranışlarımızla etik ilkelere bağlı ve örnek olmaya çalışırız.

•Tutum ve davranışlarla, kişisel bütünlüğün ve tutarlılığın standartlarını belirleyici rol oynamak ve örnek olmak,

•Hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar karşısında güvenilirliğimizin ve şahsımıza duyulan saygının artırılmasını sağlamak.

•İş dünyasında ve toplumda mesleğimize ilişkin stratejik önemin, duyulan güvenin ve saygının artırılmasını sağlamak.

•Hizmet ettiğimiz birey, kurum ve kuruluşların hedef ve amaçları doğrultusunda somut ve soyut değer yaratan çalışmalarda bulunmak.

•Mesleğimizin ilkeleri ve faaliyetleri hakkında

•Mevcut veya mesleğe yeni girmiş meslektaşlarımızın,

•Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların

•Birey ve toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini sağlamak.

•Hizmet verdiğimiz işyerlerinin her açıdan olumlu yönde gelişimine katkıda bulunmak.

2.YETKİNLİK/ YETERLİLİK

Koçluk Platformu Derneği üyeleri hizmetlerini en üst düzeyde yeterlilikle yürütmeyi amaçlarlar. Uzmanlık alanlarının, yetkilerinin sınırlarını bilirler. Eğitim düzeylerine ve formasyonlarına uygun hizmetleri yürütme konusunda bilinçlidirler. Yeterlik sınırlarını aşan özel bir durumla karşılaştıklarında varolan bilimsel mesleki ve teknik kaynaklara yönlendirme yaparlar. Yetkinlik Sınırları, örgün bir koçluk sertifikasyon eğitimini tamamlamış ve koçluk mesleğinin uygulanması için gerekli olan en az 50 saat koçluk uygulamasını tamamlamış ve koçluk ilkelerini benimsemiş olmak.

3.GİZLİLİK İLKESİ

Koçluk Platformu Derneği, koçluk konusunda gizlilik esaslarını ön planda tutar.

4.TARAFSIZLIK, EŞİTLİK VE ADİLLİK

Koçluk Platformu Derneği üyeleri olarak içinde yaşadığımız toplum, hizmet verdiğimiz tüm birey, kurum ve kuruluşlar ile koçluk alanında faaliyet gösteren tüm birey, kurum ve kuruluşlar için tarafsızlık, eşitlik ve adaletin en üst düzeyde yaşama geçirilmesinde sorumluluk alırız. Bireylerin hak ettikleri en üst başarı ve refah düzeylerine ulaşabilmelerine olanak sağlayacak, sürdürülebilir şeffaf ve fırsat eşitliğine dayalı işbirlikleri geliştirmek.

5.SOSYAL VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Koçluk Platformu Derneği üyeleri olarak ülkemizin ve toplumun en yüksek refah ve mutluluk seviyesine ulaşması için sivil toplum kuruluşlarıyla ya da kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gönüllü projeler geliştirerek pozitif toplumsal dönüşümün oluşmasına destek veririz. Ülkeyi ve toplumu ilgilendiren konularda duyarlılık göstermek ve olumlu yönde gelişim için destek vermek.

6.EVRENSEL BİLGİ VE YEREL KÜLTÜRÜN ÖNEMİNE BAĞLILIK

Koçluk Platformu Derneği üyeleri olarak bireysel yetkinliklerimizin yanısıra hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların, Koçluk Platformu Derneği'nin ve toplumun niteliklerini en üst düzeye çıkartmayı hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için evrensel bilgi ve yerel kültürden hareketle sürekli gelişme olanakları yaratmaya çalışırız. Koçluk sistemi alanındaki mesleki bilgilerimizin yanısıra toplumsal doku ve iş dünyasına ilişkin bilincimizin genişlemesini sağlamak.

Hizmet verdiğimiz birey, kurum ve kuruluşların olumlu yönde değişimine ve gelişimine katkıda bulunmak.

Koçluk Platformu Derneği'nin olumlu yönde gelişimine ve her zeminde saygınlığının artırılmasına katkıda bulunmak.

Toplumun olumlu yönde gelişimi için duyarlı ve bilinçli bir örnek vatandaş olmaya özen göstermek.

7.SÜREKLİ GELİŞME

Koçluk Platformu Derneği, sürekli gelişimi sağlamak amacı ile araştırma ve yayınları doğru kaynaktan doğru bilgiyi aktarmakla yükümlüdürler. Koç meslektaşları ile araştırmalarını elde edecekleri sonuçların yanıltıcı olma olasılığını en alt düzeyde tutarak paylaşırlar.

Önemli Not:

Tüm Koçluk Platformu Derneği üyeleri, bu metinde belirtilen etik ilkelere uymakla ve diğer üyelerin söz konusu İlke ve Kurallara uyumsuzluk durumlarını Platform’a bildirmekle yükümlüdürler. Bir Koçluk Platformu Derneği üyesinin bu metinde belirtilen etik ilkelere aykırı hareket ettiğini düşünen kişilerin öncelikle sorunu ilgili Koçluk Platformu Derneği üyesinin dikkatine iletmek ve uzlaşma ve çözüm aramaları esastır. İlgili taraflardan herhangi birisi bu konuda, Koçluk Platformu Derneği ile iletişime geçerek bilgi, görüş veya destek talep edebilir.

 

İLETİŞİM FORMU

Ad / Soyad Şehir Telefon E-Mail